Avís legal

1. Mitjançant les presents condicions d’ús XAVIER PAREJA ADVOCATS, regula l’accés a aquesta pàgina web i la posada a la disposició de la informació que s’hi troba, per part dels seus clients i altres usuaris de la Xarxa

2. Pel mer ús d’aquest lloc web, l’usuari manifesta la seva acceptació sense reserves de les presents condicions d’ús.

3. L’ús del lloc web així com de la informació en ell continguda, en principi, de caràcter gratuït, sense perjudici que aquesta circumstància pugui variar, comprometent-se XAVIER PAREJA ADVOCATS a publicar les noves condicions d’ús en la web en el menor temps possible

4. S’informa que aquesta Web no constitueix una font d’assessorament ni un mitjà per a establir una relació professional ni de cap altre tipus entre client i advocat.

5. Les condicions d’ús d’aquest lloc web tenen caràcter indefinit. XAVIER PAREJA ADVOCATS es reserva en tot cas el dret unilateral de modificar les condicions d’accés, així com els continguts en ell inclosos.

Avís legal LSSI – CE

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), l’entitat XAVIER PAREJA ADVOCATS l’informa que és titular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és: XAVIER PAREJA ADVOCATS
NIF: 33893219M
Domicili social: GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 529, 1-2, 08011 BARCELONA (BARCELONA)

Usuaris

L’accés i/o l’ús d’aquest portal li atribueix la condició d’USUARI, que des l’accés i/o l’ús, accepta les Condicions Generals d’ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran aplicables independentment de les Condicions Generals de Contractació que, si escau, resultin d’obligat compliment.

Ús del portal

La pàgina web proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) en Internet pertanyents a XAVIER PAREJA ADVOCATS o als seus llicenciadors als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, se li pot proporcionar a l’USUARI una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial.

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que XAVIER PAREJA ADVOCATS ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a:

  • Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic
  • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.
  • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de XAVIER PAREJA ADVOCATS, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
  • Intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. XAVIER PAREJA ADVOCATS es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, XAVIER PAREJA ADVOCATS no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

Propietat intel·lectual i industrial

XAVIER PAREJA ADVOCATS serà titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.).

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de XAVIER PAREJA ADVOCATS. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de XAVIER PAREJA ADVOCATS. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el les pàgines de XAVIER PAREJA ADVOCATS.

Exclusió de garanties i responsabilitat

XAVIER PAREJA ADVOCATS no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: els errors o omissions en els continguts, la falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho. .

XAVIER PAREJA ADVOCATS es reserva el dret de suspendre temporalment, i sense necessitat de previ avís, l’accessibilitat de les seves pàgines web, per raó d’una eventual necessitat d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora d’aquestes.

Els articles i els continguts publicats per XAVIER PAREJA ADVOCATS tenen com a finalitat donar a conèixer el seu punt de vista jurídic sobre les matèries de les quals versin, sense que això suposi en cap cas la prestació d’un servei d’assessorament jurídic. Cada cas atén a diversos factors i circumstàncies que ho fan singular. Per això, desaconsellem l’ús d’aquestes publicacions com a base per a la seva resolució o per a la presa de decisions de qualsevol tipus, ja que no substituirien un degut assessorament jurídic adaptat al cas concret. En conseqüència, XAVIER PAREJA ADVOCATS no es fa responsable sobre aquests continguts.

Modificacions

XAVIER PAREJA ADVOCATS es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’ell com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

Enllaços

En el cas que en la pàgina web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, XAVIER PAREJA ADVOCATS no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas XAVIER PAREJA ADVOCATS assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en qualsevol dels dits hipervincles o d’altres llocs d’Internet.

Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Dret d’exclusió

XAVIER PAREJA ADVOCATS es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

Generalitats

XAVIER PAREJA ADVOCATS perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Modificació de les presents condicions i durada

XAVIER PAREJA ADVOCATS podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

Lesgilació aplicable i jurisdicció

La relació entre XAVIER PAREJA ADVOCATS i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent. Les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, acorden sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.