Política de privacitat

L’empresa garanteix als usuaris de la pàgina web que compleix amb Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i que ha establert les mesures de seguretat exigides per les lleis i reglaments destinats a preservar el secret, confidencialitat i integritat en el tractament de les seves dades personals.

Aquestes dades personals seran utilitzades en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la protecció de dades de caràcter personal.

La recollida i tractament de les dades personals sol·licitades té com a finalitat l’atenció a l’usuari, tant administrativa com comercial. XAVIER PAREJA ADVOCATS es compromet a guardar la màxima reserva, secret i confidencialitat sobre la informació de les dades personals que té a la seva disposició. Vostè té dret a obtenir confirmació que XAVIER PAREJA ADVOCATS tracta les seves dades personals i, per tant, té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

De conformitat amb Llei orgànica de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i la seva normativa de desenvolupament XAVIER PAREJA ADVOCATS l’informa dels següents extrems:

  • Les dades per vostè subministrades passaran a formar part d’un fitxer el responsable del qual és XAVIER PAREJA ADVOCATS. Aquest fitxer es troba legalment inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
  • El responsable del fitxer i del seu tractament és Xavier Pareja Advocats, amb NIF 33893219M i domicili en Gran Via de les Corts Catalans 529 1r 2a, 08011 – Barcelona, mail barcelona@xavierpareja.com i telèfon 934521614.
  • Les dades per vostè subministrades seran emprades amb la finalitat de donar resposta a les seves consultes o sol·licituds d’informació.
  • XAVIER PAREJA ADVOCATS ha adoptat les mesures de seguretat exigides en funció del nivell de les dades subministrades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, a fi d’evitar la seva pèrdua, l’alteració, l’ús inadequat o els accessos no autoritzats.
  • Per a l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al seu tractament haurà de dirigir-se a l’adreça del Responsable del Fitxer XAVIER PAREJA ADVOCATS, C/Gran Via de les Corts Catalans, 529, 1-2, 08011, Barcelona o a l’adreça de correu electrònic: barcelona@xavierpareja.com